Podmínky užívání aplikace

 

Podmínky užívání aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí

 

Aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí, provozovaná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, byla vytvořena jako alternativa ke klasickému způsobu poskytování informací, tj. osobní návštěvě na katastrálním pracovišti a nahlédnutí do údajů katastru nemovitostí.

Aplikace je určena pro bezplatné nahlížení do katastru nemovitostí na vybrané údaje souboru popisných informací a vybrané údaje souboru geodetických informací v souladu s § 52 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a na údaje v evidenci doručených návrhů v souladu s § 9 katastrálního zákona. Poskytované údaje lze užívat pouze k účelům uvedeným v 1 odst. 2 katastrálního zákona.

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, v případě aplikacích třetích stran je možné se na Nahlížení odkazovat. Aplikacím třetích stran se mohou zobrazovat informace v jiném rozsahu. Není povoleno jakékoli vytěžování údajů automatizovanými prostředky nebo získávání informací z Nahlížení pomocí automatizovaného zpracovávání informací (parsování výstupů apod.) z jiných systémů a aplikací.  Úřad může pro opětovné zpřístupnění aplikace vyžadovat vyjádření oprávněného zástupce majitele příslušné IP adresy. Úřad negarantuje dostupnost aplikace (SLA), nezveřejňuje specifikaci rozhraní aplikace, nezaručuje, že toto rozhraní nebude měněno a o případných změnách neuveřejňuje žádné předběžné informace.

Užití údajů katastru nemovitostí  v rozporu s 1 odst. 2 katastrálního zákona a jejich další šíření v rozporu s § 53 katastrálního zákona bude kvalifikováno jako přestupek nebo správní delikt podle § 57 a 58 katastrálního zákona. Za takové jednání může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč. Shromažďování osobních údajů (jmen, příjmení a adres vlastníků nemovitostí – fyzických osob) může být kvalifikováno jako porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  Úřad při podezření na takovéto jednání upozorní Úřad pro ochranu osobních údajů. Podle § 45 zákona č. 101/2000 Sb., může Úřad pro ochranu osobních údajů za takový správní delikt uložit právnické osobě pokutu do výše 10 000 000 Kč, fyzické osobě do výše 5 000 000 Kč.

Každý uživatel je povinen se seznámit s podmínkami užití aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí a dodržovat je.  V případě změny podmínek užití aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí bude na takovou skutečnost upozorněno na úvodní stránce aplikace.

Tato verze podmínek nabývá platnosti a účinnosti dne 22.02.2017.