Srovnávací sestavení

 

Srovnávací sestavení parcel

Součástí obnovy je i vyhotovení srovnávacího sestavení parcel s porovnáním dosavadního a obnoveného katastrálního operátu, které je možné zobrazit v době vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí.

Srovnávací sestavení ve své levé části obsahuje platný stav katastru nemovitostí, a to hlavně parcelní číslo, výměru parcely a kód způsob určení výměry (ZUV). Kód ZUV může nabývat tří hodnot:

výměra je určena ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK, z nichž nejméně jeden lomový bod má souřadnici s kódem kvality 5 až 8,

výměra je určena z přímo měřených měr nebo ze souřadnic v místním systému,

výměra je určena ze souřadnic lomových bodů v S-JTSK s kódem kvality 3 nebo 4.

Kliknutím na parcelní číslo je možné získat informace o parcele, jak jsou evidovány v platném stavu katastru nemovitostí.

Poznámka: Ve výjimečných případech se může stát, že uvedené hodnoty v levé části srovnávacího sestavení nejsou v souladu s aktuálními údaji katastru nemovitostí. Toto nastává v případě, kdy mezi datem vystavení srovnávacího sestavení a aktuálním datem došlo ke změně v platném stavu katastru nemovitostí.

V pravé části srovnávacího sestavení je zobrazeno nové parcelní číslo, výměra parcely, ZUV, druh pozemku a způsob využití pozemku. Navíc je možné zobrazení budoucí obnovené katastrální mapy, a to kliknutím na text „mapa“ za parcelním číslem. Hledaná parcela se následně zobrazí uprostřed mapového okna. V případě, kdy parcela v pravé části je tvořena původní parcelou pouze z části (nová parcela je složená z částí, které vznikly z různých původních parcel), je před označením parcely zobrazen text „část“. Na konci tabulky srovnávacího sestavení je v těchto případech uvedeno sestavení nové parcely z částí.

V souvislosti s tvorbou katastrální mapy v digitální podobě v některých případech dochází ke změně výměry parcel. Při novém mapování, kdy je průběh hranic pozemků v terénu nově zjišťován a souřadnice lomových bodů hranic parcel na základě měření nově určovány, dochází ke změně výměry u většiny parcel. Obdobně je tomu i při obnově katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav. Při přepracování původní katastrální mapy do digitální podoby, což je dnes nejčastěji realizovaný způsob obnovy, dochází ke změně výměry evidované v katastru jen tehdy, je-li překročena stanovená mezní odchylka, aniž by došlo ke změně geometrického a polohového určení nemovitosti.