Úvod

 

Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor) a práv stavby evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkového přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN neumožňuje.

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno. Některé části aplikace mohou být chráněny CAPTCHa kódem.

Základní poskytované informace

Parcela

Informace o parcele obsahují údaje o vlastníkovi (jméno, příjmení a adresu v případě fyzických osob, název a sídlo v případě právnických osob, u přídatného spoluvlastnictví odkaz na vlastnictví nemovitostí, k jejichž užívání nemovitost v přídatném spoluvlastnictví slouží), resp. spoluvlastnících parcely (včetně uvedení výše vlastnického podílu) a číslo listu vlastnictví, na kterém je parcela zapsána. Dále se zobrazuje výměra pozemku včetně způsobu jejího určení, druh a způsob využití pozemku a označení mapového listu.

Pokud je na pozemku umístěna stavba, která je v katastru nemovitostí zapsána jako samostatná věc, je na ni zobrazen odkaz. Pokud je stavba zapsána v katastru nemovitostí jako součást daného pozemku, jsou informace o této stavbě zobrazeny přímo u pozemku, jehož je stavba součástí.

Zobrazují se také omezení vlastnického práva, poznámky a plomby. Zobrazovaná omezení a poznámky se vztahují buď k dané parcele, nebo k některému ze spoluvlastníků.

Stavba

Informace o stavbě (vedené v katastru nemovitostí samostatně, tj. stavbě, která není vedena v katastru nemovitostí jako součást pozemku nebo součást práva stavby) obsahují údaje o vlastníkovi (jméno, příjmení a adresu v případě fyzických osob, název a sídlo v případě právnických osob, u přídatného spoluvlastnictví odkaz na vlastnictví nemovitostí, k jejichž užívání nemovitost v přídatném spoluvlastnictví slouží), resp. spoluvlastnících stavby (včetně uvedení výše vlastnického podílu) a číslo listu vlastnictví, na kterém je stavba zapsána. Dále se zobrazuje typ stavby, způsob využití stavby a odkaz na parcelu, na které je stavba umístěna. Pokud jsou v budově vymezeny jednotky, je na ně zobrazen odkaz.

Zobrazují se také omezení vlastnického práva, poznámky a plomby. Zobrazovaná omezení a poznámky se vztahují buď k dané stavbě, nebo k některému ze spoluvlastníků.

Pokud se jedná o stavbu, která je součástí pozemku (není vedena v katastru nemovitostí jako samostatná věc), údaje o ní jsou evidovány u pozemku, jehož je stavba součástí. Údaje o takovéto stavbě je tedy třeba vyhledávat v sekci „Parcela“ zadáním údajů o pozemku, kterého je stavba součástí.

Pokud se jedná o stavbu, která je součástí práva stavby (není vedena v katastru nemovitostí jako samostatná věc), údaje o ní jsou evidovány u práva stavby, jehož je tato stavba součástí. Údaje o takovéto stavbě je tedy třeba vyhledávat v sekci „Právo stavby“.

Jednotka

Informace o jednotce obsahují údaje o vlastníkovi (jméno, příjmení a adresu v případě fyzických osob, název a sídlo v případě právnických osob, u přídatného spoluvlastnictví odkaz na vlastnictví nadřazených nemovitostí), resp. spoluvlastnících jednotky (včetně uvedení výše vlastnického podílu) a číslo listu vlastnictví, na kterém je jednotka vymezena. Dále se zobrazuje typ jednotky, způsob využití jednotky, podíl jednotky na společných částech domu a odkaz na budovu, ve které je jednotka umístěna.

Zobrazují se také omezení vlastnického práva, poznámky a plomby. Zobrazovaná omezení a poznámky se vztahují buď k dané jednotce, nebo k některému ze spoluvlastníků.

Právo stavby

Informace o právu stavby obsahují údaje o vlastníkovi (jméno, příjmení a adresu v případě fyzických osob, název a sídlo v případě právnických osob, u přídatného spoluvlastnictví odkaz na vlastnictví nadřazených nemovitostí), resp. spoluvlastnících práva stavby (včetně uvedení výše vlastnického podílu), účel, dobu trvání a seznam nemovitostí, ke kterým je právo stavby zapsáno.

Řízení

V této sekci můžete získat informace o řízeních typu Vklad, Záznam, Geometrický plán, Podací deník a Pomocné řízení ZVP.

V řízení se zobrazují (podle typu jednotlivých řízení) informace o účastnících zadaného řízení, předmětu řízení a posloupnost úkonů (operací), které byly na příslušném katastrálním pracovišti v rámci řízení uskutečněny, včetně časových údajů o jejich provedení, popř. údajů o navázaných řízeních.

Dále je možné zobrazit seznamy řízení, a to podle čísla řízení nebo data přijetí.

Řízení typu Vklad jsou zakládána pro účely zápisu vzniku, změny, zániku, promlčení a uznání existence nebo neexistence práv uvedených v § 11 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon):

vlastnické právo,

právo stavby,

věcné břemeno,

zástavní právo,

budoucí zástavní právo,

podzástavní právo,

předkupní právo,

budoucí výměnek,

přídatné spoluvlastnictví,

správa svěřenského fondu,

výhrada vlastnického práva,

výhrada práva zpětné koupě,

výhrada práva zpětného prodeje,

zákaz zcizení nebo zatížení,

výhrada práva lepšího kupce,

ujednání o koupi na zkoušku,

nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka,

pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka,

vzdání se práva na náhradu škody na pozemku.

Vkladem se do katastru dále zapisuje rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám.

Řízení typu Záznam jsou zakládána pro účely zápisu práv uvedených v § 19 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon):

příslušnosti organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu,

práva hospodařit s majetkem státu,

správy nemovitostí ve vlastnictví státu,

majetku hlavního města Prahy svěřený městským částem hlavního města Prahy,

majetku statutárního města svěřený městským obvodům nebo městským částem statutárních měst,

majetku ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný organizační složce do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití,

majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný příspěvkové organizaci k hospodaření.

Řízením typu Záznam jsou do katastru nemovitostí zapisovány také poznámky a jiné údaje katastru, např. údaj o druhu pozemku (jeho využití, …), o budově (změně jejího využití, přidělení čísla popisného, …), jednotce (změně jejího využití, …), o vlastníku a jiném oprávněném (změna názvu právnické osoby, …).

Řízení typu Geometrický plán jsou zakládána na základě žádosti o potvrzení geometrického plánu, kterou předkládá úředně oprávněný zeměměřický inženýr.

Mapa

Odkaz v této sekci spouští zobrazení mapy. Zobrazuje se katastrální mapa, ortofoto a další vrstvy určené pro navigaci.

Odkaz Katastrální území umožňuje zobrazit mapu zadaného katastrálního území (zobrazí se výřez se středem k.ú.).

Odkaz Přehledová mapa ČR umožňuje zobrazit mapu České republiky, ve které se můžete postupně navigovat do větších detailů.

Podrobné informace k používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v nápovědě ke grafickému klientu.

LV (Nemovitosti na LV)

Zobrazí zjednodušený seznam všech nemovitostí (parcely, stavby, jednotky, práva stavby), které jsou zapsány na zvoleném listu vlastnictví.

Katastrální území

Slouží k zobrazení informací o katastrálním území:

srovnávací sestavení z obnovy operátu

statistické údaje

údaje územní identifikace

zobrazení mapy