Vyložení operátu

 

Vyložení operátu k veřejnému nahlédnutí

Vyložením operátu k veřejnému nahlédnutí se rozumí činnost katastrálního úřadu, při které vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (obnovený katastrální operát) v obci, ve které se obnovuje katastrální operát.

Obnovou katastrálního operátu, respektive vyhotovením nového souboru geodetických informací a nového souboru popisných informací v elektronické podobě se zpravidla rozumí převedení grafických informací z mapy vedené na nesrážlivé plastové fólie do digitální podoby. Obnova operátu se provádí buď novým mapováním, přepracováním souboru geodetických informací, nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav. Vyložení operátu se netýká obnovy na podkladě výsledků pozemkových úprav. V tomto případě je postupováno podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

Rozdíl mezi jednotlivými typy obnov operátu je v určení souřadnic podrobných bodů parcel katastru nemovitostí. Zatímco při obnově přepracováním jsou hranice pozemků v terénu zaměřovány pouze výjimečně a veškeré hranice jsou do mapy v digitální podobě přebírány buď přímo z platné katastrální mapy vektorizací rastrového podkladu, nebo z již existující měřické dokumentace, při obnově operátu mapováním a na podkladě výsledků pozemkových úprav dochází k šetření hranic s vlastníky a jejich zaměřování přímo v terénu.

Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna výměry parcel, tak změna poplatníka daně z pozemku. Více informací se můžete dozvědět na odkaze http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Obnova-katastralniho-operatu-a-povinnosti-vlastnik.aspx.

Při vyložení mají vlastníci a jiní oprávnění možnost nahlédnout na stav katastrálního operátu, který se stane platným po vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu. Z důvodu snadnějšího přístupu k těmto informacím mají vlastníci a jiní oprávnění možnost nahlédnout na obnovený operát i prostřednictvím této aplikace.

Na základě zadání čísla listu vlastnictví, popřípadě znalosti rodného čísla nebo IČO, je možné získat srovnávací sestavení parcel před obnovou a po obnově operátu. Zobrazením mapy je navíc možné prohlížet i obraz těchto parcel v mapě.

Během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, mohou vlastníci a jiní oprávnění podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu u příslušného katastrálního pracoviště. O podaných námitkách rozhoduje příslušné katastrální pracoviště.